Tûke Timmerman (zzp)

 • Sneek
 • 32 - 40+ uur
 • 2.750 - 3.125 per maand
 • Zzp

Wat ga je doen?

Wat silst dwaan?

Hee timmerman, wat seist fan in prachtige baan by in bedriuw dat by dy past? Alle wiken op ’e tiid betelle wurde? Kâns op in fêst kontrakt? En dyn fakkennis by ús (troch) ûntwikkelje?

Klinkt dat goed? Dat is it ek. Mei rom 60 jier ûnderfining yn it bemiddeljen fan wurk kenne wy in protte bedriuwen persoanlik. Wy witte sadwaande wa’t se binne, wat se dogge, hoe’t de sfear op de wurkflier is en wat se dy te bieden ha. Dêrtroch kinne wy dy oan de moaiste baan helpe. By in grut boukonsern of in lyts famyljebedriuw. Foar renovaasjewurk of ekologyske nijbou. Elke bouwer en elk bouwurk is unyk. Wat past it bêste by dy?

As betûft timmerman witst hiel goed wat de wurksumheden binne yn dyn fakgebiet. Koart gearfette dochst ferskillende wurksumheden yn de wurkpleats en op it bouplak. Do soargest derfoar dat alles yn de konstruksje past. Dêrom mjitst de hiele mikmak goed út, do ynspektearrest en kontrolearrest. In moaie ôfwurking is nammentlik wat dyn karwei ta in súkses makket. Do bist goed op ’e hichte fan wat der him op ’e bou ôfspilet. En do kinst selsstannich wurkje fan in tekening ôf.

Benijd nei wat wy foar dy betsjutte kinne? Nim frijbliuwend kontakt op!

Fansels bist as ZZP’er ek wolkom by ús. De foardielen foar dy om fia AB Vakwerk oan ’e slach te gean:

• Wykliks it salaris op dyn rekken
• Persoanlik advys en begelieding
• Ferskate ynteressante opdrachten
• 24/7 online ynsjoch yn dyn administraasje
• AB Vakwerk fersoarget de opdrachtoerienkomsten en de fakturaasje
• Tidige ynformaasje by feroarjende wet- en regeljouwing

Foar mear ynfo sjoch op: http://zzp.abvakwerk.nl/

Wij bieden

 • in bruto moannesalaris tusken €2.750,- en €3.125,- by in fulltime tsjinstferbân (ôfhinklik fan leeftyd en ûnderfining)
 • beleanning neffens Bou-cao, sa as ADV, boupensjoen en reiskostefergoeding €0,19 p/k
 • alle wiken salaris
 • kâns op in fêst kontrakt
 • wurkje by in betrouber bedriuw dat mar even in 8,8 kriget fan har meiwurkers
 • de mooglikheid om kursussen en opliedings te folgjen om dyn (fak) kennis te ferbetterjen

Wij vragen

 • wurkest folslein selsstannich as timmerman
 • hast in MBO diploma timmerman of dat nivo troch wurkûnderfining opdien
 • bist yn ’t besit fan VCA en GPI B&U (of klear dat te heljen)
 • nimst ferantwurdlikheid
 • wurkest sekuer

Waar ga je aan het werk?

Wêr giest oan ’e slach?

Al sûnt 1959 wol AB Vakwerk alle dagen persoanlike groei en ûntwikkeling stimulearje. Yn ’t foarste plak binne wy der om dy te stypjen by it finen fan in prachtige baan as timmerman. De foardielen foar dy om fia AB Vakwerk oan ’e slach te gean:

- Wy helpe dy graach oan in prachtige baan by in bedriuw dat by dy past
- Do krigest alle wiken betelle
- Do hast kâns op in fêst kontrakt
- Do kinst dyn fakkennis by ús ûntwikkelje

En dêr hâldt it net op. AB Vakwerk jout in protte romte om dysels te ûntwikkeljen. Mei kursussen en opliedings hast altyd de kâns om dyn (fak) kennis te ferbetterjen en dysels te ûntwikkeljen.
Fierder witte wy alles oer de wet- en regeljouwing. En soargje wy derfoar datst minimaal krijst wêr’tst rjocht op hast. Wy ha al 1100 fêste meiwurkers yn tsjinst! Ek goed om te witten is dat AB Vakwerk mar even mei in 8,5 wurdearre wurdt troch har meiwurkers! Fansels bist ek as ZZP'er wolkom by ús.

Heb je nog vragen?

Gjongsma (1)
Senior sectorspecialist Bouw
Geert Jongsma
Stel een vraag
10

Zakaria | 13-05-2022

Ab Vakwerk is in mijn ogen een voorbeeld voor andere uitzendbureaus

"Ze zoeken werk uit wat echt bij jou past, en ze helpen je met alle problemen die je tegen kunt komen. Zeer vriendelijke mensen die er werken, maar da..."

9,0

Nellie | 12-05-2022

Prima, accuraat

"Goede voorlichting Snel handelen na gestelde vragen"

9,0

Rimmer Wijngaarden | 05-05-2022

Tot nu toe prima!

"Het is voor mij nog wat vroeg om een uitgebreide recentie achtertelaten. Tot nu toe ben ik zeer tevreden. snel een leuk plekje gevonden, en na een aan..."

10

Baukje Ramautar Kingma | 05-05-2022

Vriendelijk en behulpzaam

"Op al mijn vragen wordt heel snel gereageerd Zijn vriendelijk en zeer behulpzaam"

7,0

Jellie | 21-04-2022

Je welkom voelen

"AB vakwerk was de eerste en enige die reageerde op mijn inschrijven bij uitzendbureaus"

10

Sipke | 08-04-2022

Strak geregeld

"Alles is goed geregeld"

9,0

Aschwin | 07-04-2022

Betrokken werkgever voor de agrarische sector

"AB Vakwerk is voor mij een goede werkgever bij mijn overstap naar werk in de melkveehouderij. De contactpersonen zijn bekend met de agrarische sector ..."

8,0

Gerard | 06-04-2022

goede ervaring met wat opstart problemen

"leuke contacten goed overleg ,gezellig team en ach ja begin altijd f opstart probleem ,lost zich wel op"

10

Obe | 31-03-2022

In een woord. TOP !

"Direct een goed gevoel na het eerste contact. Erg goed mee gedacht om weer aan het werk te komen ook dmv de aangeboden scholingsfaciliteiten. Ga ieder..."

10

Bemnet | 31-03-2022

Leuke werk

"Hele leuke werk iedereen is vriendelijk en kan goed met elkaar opschieten."

Vergelijkbare vacatures

Niet gevonden wat je zocht? Misschien is één van onderstaande vacatures interessant.